POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Táto Politika ochrany súkromia má za cieľ poskytnúť informácie o tom, aké osobné údaje spoločnosť ORIENS BIJOU SP Z O O , REGON 271153759, so sídlom Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, Polsko (ďalej tiež „ORIENS BIJOU SP Z O O“), spracováva o fyzických osobách (okrem zamestnancov) pri svojej činnosti. Informačné povinnosti vyplývajúce z GDPR vo vzťahu k zamestnancom ORIENS BIJOU sú predmetom oddelenej dokumentácie.

Táto Politika ochrany súkromia je vydaná v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení („zákon o ochrane osobných údajov”) za účelom splnenia informačnej povinnosti spoločnosti Oriens klenoty ako správcu v zmysle § 19 a § 20 zákona o ochrane osobných údajov.

KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť ORIENS BIJOU SP Z O O , REGON 271153759, so sídlom Sowińskiego 4, 40-018 Katowice, Polsko.

PRE AKÉ ÚČELY A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE PREBIEHA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje spracovávame len pre nižšie uvedené účely a na základe uvedených právnych základov:

 1. spracúvanie je nevyhnutné pre realizáciu práv a povinností z kúpnej zmluvy v súlade s §13 odst. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov;
 2. na základe súhlasu subjektu údajov na marketingové, reklamné a štatistické účely (zasielanie informácií a obchodných oznámení) v súlade s 13 odst. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov;
 3. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Oriens klenoty, a to tak, aby boli chránene Vaše záujmy a základné práva a slobody – to sa týka spracúvanie údajov o Vašom správaní na internetových stránkach www.tous.sk, ktoré spracúvame na účely zhromažďovania informácií, ktoré budú následne využité pri zlepšovaní internetových stránok a našich služieb pre Vás, budú slúžiť ako podklad pri vytváraní štatistík sledovania návštevnosti webu a jednotlivých stránok a meraní účinnosti reklamy, ale aj pri predchádzaní útokom na internetové stránky www.tous.sk a ohrozenia ich funkčnosti aj bezpečnosti Vašich dát.


KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV? KOMU BUDÚ ÚDAJE ĎALEJ POSKYTNUTÉ?

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Oriens klenoty.

Osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené osobám, ktoré spoločnosti Oriens klenoty poskytujú IT služby, spoločnostiam tvoriacim skupinu ORIENS BIJOU (napr. spoločnosti ORIENS Šperky pre prípad vybavenia reklamácií na predajni TOUS na území Slovenskej republiky) alebo poskytovateľovi marketingovej platformy REDLINK, prostredníctvom ktorej dochádza k rozosielaniu newsletterov a iných  obchodných oznámení. Všetky tieto osoby preveríme, aby sme zaistili, že poskytnú dostatočné záruky s ohľadom na dôvernosť a ochranu Vašich osobných údajov. S týmito osobami budeme mať uzatvorené zmluvy, v ktorých sa zaviažu k ochrane Vašich osobných údajov a dodržaniu našich štandardov pre zabezpečenie osobných údajov, takisto potom k zachovaniu mlčanlivosti.

V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté tiež príslušným orgánom verejnej správy alebo podobných inštitúciám (napr. finančné úrady, banky, poisťovne, súdy, orgány činné v trestnom konaní).

AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVAME?

Údaje vo vzťahu k Vám, ako našim váženým zákazníkom:

meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa

Údaje vo vzťahu k našim obchodným partnerom – fyzickým osobám:

titul, meno, priezvisko, IČ, DIČ, fakturačná adresa, kontaktná adresa

Údaje vo vzťahu k obchodným partnerom – kontaktné údaje zástupca právnickej osoby:

titul, meno, priezvisko, telefóne číslo, e-mailová adresa, kontaktná adresa

Údaje vo vzťahu ku kamerovému systému:

obrazový záznam z kamerového systému zachycujúci podobu a správanie / konanie monitorovaných osôb

DOCHÁDZA K PRENOSU OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJIN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIAM?

Osobné údaje nie sú prenášané do žiadnej tretej krajiny ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

 

 

PO AKÚ DOBU BUDÚ OSOBNÉ ÚDAJE ULOŽENÉ?

Osobné údaje bude spoločnosť Oriens klenoty spracúvať po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu nevyhnutnú pre plnenie zákonných povinností a hájenie práv z prípadných sporov, najdlhšie však 4 roky od ukončenia zmluvného vzťahu.

AKÉ MÁTE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • Právo na prístup k Vašim osobným údajom
  • Máte právo požiadať o informáciu o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvane, prípadne za akým účelom, v akom rozsahu, po akú dobu budú uložené, z akého zdroja boli získané, či dochádza pri spracúvaní Vašich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovania. Ďalej máte právo žiadať o kópiu Vašich osobných údajov. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu Vašich osobných údajov
  • V prípade, že sú Vaše osobné údaje nepresné či neúplné, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu či doplnenie.
 • Právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý)
  • Ak (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, (ii)dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, (iii) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, (iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, (v) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti, alebo (vi) ak je to uložené zákonnou povinnosťou, musí správca Vaše osobné údaje vymazať.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • Ak nastanú v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov akékoľvek sporné otázky, je správca povinný obmedziť spracúvanie takým spôsobom, že ich môže mať iba uložené a prípadne ich tiež môže použiť za účelom určenia či výkonu právnych nárokov.
 • Právo podať námietku proti spracúvaniu osobných údajov
  • Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu, máte právo podať proti takému spracúvaniu námietku. Pokiaľ je vznesená námietka proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, nebudú už osobné údaje na tieto účely spracúvané.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  • V prípade, že dochádza k automatizovanému spracúvaniu osobných údajov založenom na zmluve či Vami udelenom súhlase, máte právo na poskytnutie údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo citeľnom formáte.
 • Právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť orgánu dohľadu
  • Ak sa domnievate, že pri spracúvaniu údajov došlo k porušeniu pravidiel ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov. Viacej informácií nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

DOCHÁDZA K AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU, VRÁTANE PROFILOVANIE?

Osobné údaje fyzických osôb nie sú v spoločnosti Oriens klenoty predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaniu, vrátane profilovanie.

DOCHÁDZA KU SPRACÚVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV POMOCOU INTERNETOVÝCH STRÁNOK?

Na internetových stránkach www.tous.sk spracováva Oriens klenoty osobné údaje prostredníctvom cookies a tiež prostredníctvom registračných formulárov, kde sa registrujete, aby ste mohli získavať informácie o novinkách, sledovať svoje objednávky a pridávať vybrané produkty do wishlistu. Pokiaľ navštívite internetové stránky www.tous.sk a povolíte čítanie cookies, do Vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame cookies, teda malé súbory písmen a čísiel, ktoré ukladáme vo Vašom  internetovom prehliadači alebo pevnom disku Vášho počítača.

Cookies napomáhajú k Vaše identifikácii pri surfovaní medzi jednotlivými stránkami (podstránkami) www.tous.sk a pri opätovných návštevách a slúži tiež k zaisteniu bezpečnosti, napríklad aby mohlo byť odhalené, že niekto zneužil Vaše pripojenie k nášmu webu a koná namiesto Vás.

Cookies sú nevyhnutné pre riadne fungovanie internetovej stránky www.tous.sk. Pokiaľ budú cookies zablokované, internetová stránka www.tous.sk nemusí fungovať správne.

Ďalej za účelom sledovania návštevnosti www.tous.sk,  vytvárania štatistík a prehľadov, merania účinnosti reklamy a prispôsobení obsahu našich internetových stránok konkrétnym potrebám ukladáme do Vášho zariadenia cookies z nášho webu.

Z AKÉHO ZDROJA OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje získava Oriens klenoty v prevažnej väčšine prípadov priamo od Vás, ako od zákazníkov pri nákupe na e-shope ORIENS BIJOU.

AKO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE CHRÁNENÉ?

Naše databáze sú zabezpečené proti prístupu tretích osôb a prihlasovacie údaje sú šifrované silným algoritmom. Naši zamestnanci nemajú možnosť nahliadnuť do Vašich prihlasovacích údajov.

 

MÁTE DOTAZY? NAPIŠTE NÁM!

Pokiaľ Vás zaujímajú podrobné informácie o Vašich právach v oblasti ochrany osobných údajov, vrátane práva na prístup a opravu nepresných údajov, alebo iný dotaz alebo sťažnosť k ich spracúvaniu, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Oriens klenoty alebo emailom na kontakt pre oblasť spracúvania osobných údajov gdpr@oriens-sperky.sk

 

Táto Politika ochrany súkromia je účinná od 1.2.2019

ORIENS BIJOU SP Z O O